Kasutustingimused

 1. Mõisted

1.1 Promoty  – Promoty Marketing OÜ (registrikood 14362043) on ettevõtte, kes pakub klientide ja kasutajate vaheliste turunduskampaaniate vahendusteenust.

1.2 Klient – Juriidiline või Füüsiline isik, kes on nõustunud käesolevate tingimustega ja registreerunud Veebiplatvormile turundaja konto.

1.3 Kasutaja  – Füüsiline või Juriidiline isik, kes on nõustunud käesolevate tingimustega ja registreerunud Veebiplatvormile mõjuliidri konto

1.4 Mõjuliidri konto – Konto mis on ette nähtud veebiplatvormil pakkumiste täitmiseks.

1.5 Turundaja konto – Konto mis on ette nähtud veebiplatvormil turunduskampaaniate loomiseks.

1.6 Turunduskampaania – Reklaam mis koosneb pakkumistest, on loodud veebiplatvormil kliendi poolt ning suunatud kasutajatele. Reklaamis sisalduvate pakkumiste tasude ning vastavate vahendustasude summa on turunduskampaania maksumus.

1.7 Pakkumise Tasu – Rahaline tasu, mis on ette nähtud turunduskampaanias pakkumise lõpule viinud kasutajale.

1.8 Viitamise Tasu – Kliendi poolt makstav rahaline tasu, mis on ette nähtud turunduskampaanias pakkumise lõpule viinud kasutaja veebiplatvormile kutsunud kasutajale. Viitamise tasu suuruse defineerib Promoty iga pakkumise puhul eraldi ning see jääb vahemikku 20-50% vahendustasu väärtusest. Viitamise tasu rakendumisel väheneb vahendustasu võrdses rahalises väärtuses, mis tähendab, et kliendi turunduskampaania maksumus jääb muutumatuks vaatamata viitamistasu rakendumisele.

1.9 Vahendustasu – Promoty tasu turunduskampaania vahendamise eest, see on 20% pakkumise tasu väärtusest ning rakendub iga kord kui pakkumine täidetakse.

1.10 Kasutaja kutsumine – Kui üks kasutaja kutsub oma isikliku lingi või emailiga teise kasutaja veebiplatvormile ning ta registreerub.

1.11 Pakkumine – Turunduskampaania osa mis sätestab tingimused pakkumise tasu saamiseks. Pakkumise tasu saamiseks tuleb pakkumise juhised kasutajal täita ning käivitada pakkumise kinnitamine vajutades ‘Valmis’ nuppu. Pakkumise täitmiseks tuleb toimida pakkumises kirjeldatud juhendile, mille sätestab klient turunduskampaania loomisel. Kui kasutaja täidab pakkumise ja kinnitab selle veebiportaalis, siis on kliendil 72 astronoomilist tundi aega kontrollida vastavust pakkumise juhendile. Kui pretensioone sellel perioodil ei esine, loetakse pakkumine lõppenuks ning kasutajal on õigus pakkumise tasule.

1.12 Leping – Kliendi või Kasutaja ja Promoty vaheline leping, mis loetakse sõlmituks peatükis 3 sätestatud tingimustel. Kasutustingimused ja lisad on lepinguga lahutamatult seotud.

1.13 Veebiplatvorm – Internetilehekülg promoty.eu ning selle kogu pakutav funktsionaalsus.

1.14 Promoty Krediit – Digitaalne tehniline vahend veebiplatvormil arvepidamiseks, mis on arvepidamiseks võrdväärne Euroga (€) ning seda tähistatakse ka euro märgiga (€). Turundaja kontol on võimalik Promoty Krediidiga kampaaniate eest tasuda, turunduskampaania eelarve ülejäägid tagastatakse Promoty Krediidina turundaja kontole. Mõjuliidri kontol makstakse välja Promoty Krediidiga võrdväärne rahaline summa Kasutajale tema poolt defineeritud panga- või PayPali kontole, Promoty poolt ette nähtud ajal, juhul kui sellel ajal on Mõjuliidri konto Promoty Krediidi väärtus üle 10€. Kasutajale laekub Promoty Krediiti Klientidelt kelle pakkumisi ta lõpule viib. Turundaja saab Promoty Krediiti oma kontole laadida tasudes Promoty Marketing OÜ poolt väljastatud arve või veebiplatvormil pakutud automaatset maksemeetodit kasutades. Promoty Krediit ei ole tagastatav ning aegub ühe kalendriaasta vältel peale Turundaja kontole laekumist juhul kui seda ei ole veebiplatvormil kasutatud. Promoty Krediit aegub Mõjuliidri kontol kui selle nominaal ei muutu ühe kalendriaasta vältel ning jääb alla 10€ väärtuse.

1.15 Kasutustingimused – Veebiplatvormi kasutamisele kohalduvad tingimused, mis on kohustuslikud kõikidele veebiplatvormil viibivatele isikutele, Klientidele ja Kasutajatele.

 1. Lepingu eesmärk

2.1 Käesoleva lepingu eesmärk on reguleerida Kliendi ja Kasutaja vahelist turunduskampaaniate läbiviimist ning vastavat tasustamist. Kliendid tasuvad kampaaniate eest Promoty Marketing OÜ’le ning Promoty väljastab tasu ettenähtud kasutajatele.

 1. Lepingu sõlmimine

3.1 Leping loetakse sõlmituks Promoty ja Kasutaja või Kliendi vahel juhul, kui Kasutaja või Klient on registreerinud kas mõjuliidri või turundaja konto ning on nõustunud kasutajatingimustega.

 1. Lepingust tulenevad õigused ja kohustused

4.1 Kliendil ja Kasutajal on õigus kasutada Promoty veebiplatvormi kooskõlas Promoty kasutustingimustega.

4.2 Kliendil ja Kasutajal on kohustus järgida veebiplatvormi kasutamisel kõiki kohaldatavaid seadusi, intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid õigusakte ning head tava. Veebiplatvormi ei tohi kuritarvitada illegaalsete tegevuste tarbeks.

4.3 Kliendil on õigus vabalt kasutada Kliendi poolt loodud turunduskampaania pakkumistes Kasutaja poolt loodud sisu (video, audio, foto või muud liiki meedia) ärilisel või muul eesmärgil ka hiljem turunduskampaania väliselt.

4.4 Kasutaja peab turunduskampaanias pakkumise täitmisel enda loodud sisule (video, audio, foto või muud liiki meedia) Kliendi soovi korral ligipääsu võimaldama olenemata Kliendi meedia kasutamise eesmärgist.

4.5 Klient ja Kasutaja vastutavad Promotyle esitatud informatsiooni õiguspärasuse eest.

4.6 Kasutajal on õigus pakkumisest taganeda enne pakkumise täitmist.

4.7 Kasutaja peab Kliendi soovil eemaldama tema pakkumise käigus loodud sisu oma sotsiaalmeedia kontodelt.

4.8 Pakkumise täitmisel on Kliendil õigus esitada pretentsioone Kasutajale 72 astronoomilise tunni vältel juhul kui postitus ei ole pakkumises esitatud juhendiga kooskõlas. Kasutaja on kohustatud pretentsioonidele vastavad muudatused läbi viima, vastasel juhul ei loeta pakkumist lõppenuks ning Kasutaja peab eemaldama vastava loodud sisu.

4.9 Kui Kasutaja on Kliendi pretentsioonis esitatud nõuetele vastavad muudatused sisse viinud, siis on Kliendil kohustus muudatused 72 astronoomilise tunni jooksul (või enne turunduskampaania lõppu) kinnitada, vastasel juhul loetakse muudatused automaatselt kinnitatuks ning pakkumine loetakse lõppenuks.

4.10 Kliendil on õigus pakkumisest taganeda juhul kui Kasutaja ei ole pakkumist lõpule viinud ja  ta ei ole tasu kinnitanud.

4.11 Promotyl on õigus hinnastamise algoritmi muuta igal ajal.

4.12 Promoty jätab endale õiguse otsustada milliste kampaaniate läbi viimine on sobilik ning võib tõkestada mitte sobilike kampaaniate läbiviimist.

 1. Promoty turunduskampaania vahendusteenuse kirjeldus

5.1 Klient loob veebiplatvormil soovitud sihtgrupi ja instruktsioonidega turunduskampaania.

5.2 Kui klient sooritab rahalise makse, siis on on tasu saajaks Promoty Marketing OÜ, kes tasub saadud tasu edasi turunduskampaanias pakkumise täitnud Kasutajatele. Veebiplatvormil kasutatakse arvepidamise tehniliseks vahendiks Promoty Krediiti ning välja makstud tasu selgituses on kirjas ID mille järgi on võimalik kindlaks teha millistest tehingutest summa koosnes.

5.3 Klient tasub turunduskampaania eelarve kasutades Promoty Krediiti.

5.4 Pakkumised väljastatakse turunduskampaanias defineeritud Kasutajatele.

5.5 Kasutajad viivad pakkumised vastavalt instruktsioonidele lõpule ning vastav tasu Promoty Krediidina laekub Kasutaja Mõjuliidri kontole.

5.6 Promoty edastab Promoty Krediidi väärtuses rahalise summa veebiplatvormi poolt defineeritud ning Kasutaja poolt valitud maksemeetodil juhul kui see ületab maksmiseks ettenähtud ajal 10€ väärtuse.

5.7 Maksmiseks ettenähtud aja defineerib Promoty.

5.8 Promoty saab vahendustasu iga lõpule viidud pakkumise pealt.

5.9 Kõik rahaliste ülekannetega seotud teenustasud kannab Promoty.

5.10 Promoty turunduskampaaniate raames tehtud postitused peavad säilima Kasutaja kontol minimaalselt turunduskampaania lõpuni. Vastasel juhul on Promotyl õigus kustutatud postituste tasu kinni pidada. Juhul kui tasu on juba kasutajale välja makstud, on Promotyl õigus tasu kinni pidada tulevikus teenitud summadest võrdses väärtuses kustutatud postitusega.

5.11 Klient ei tohi kasutada Promoty teenuseid Promoty konkurentide turundamiseks.

5.12 Kasutaja poolt postitatud sisu omanik ja looja peab olema Kasutaja. Kasutaja ei tohi ilma loata kasutada kolmandate osapoolte loodud sisu.

5.13 Nii Klient kui ka Kasutaja nõustuvad, et ei ürita teisi koostöötingimusi läbi rääkida väljaspool Promoty platvormi v.a punkt 5.14 puhul.

5.14 Klient võib väljaspool Promotyt organiseerida tootenäidiste transpordi pakkumises osalevatele Kasutajatele.

 1. Kasutaja tasustamine

6.1 Kasutaja peab tasu saamiseks esitama veebiplatvormil selleks ettenähtud kohas pangakonto (õigustatud isiku nimi ja pangakonto number) või PayPali andmed. Tasu edastamine toimub pangaülekandega või PayPali maksena ning kontakt e-mailile väljastatakse vastav kviitung.

6.2 Kui kasutaja ei esita Promotyle kaheteist kuu jooksul enda pangakonto või PayPali andmeid on Promotyl õigus kogu tasu endale jätta.

6.3 Kõik tasud on eurodes.

 1. Lepingu lõppemine

7.1 Käesolev leping lõppeb hetkel, kui Kasutaja või Klient kustutab oma Promoty Mõjuliidri või Turundaja konto. Kogu sellel hetkel kasutaja kontol olev Promoty Krediit aegub konto kustutamise hetkel ning vastavat summat rahaliselt ei tagastata. Kliendi kontol olev Promoty Krediit tagastatakse konto kustutamisel Kliendile vaid juhul kui Kliendi konto sulgemine ei ole seotud kasutajatingimuste rikkumisega.

7.2  Promotyl on õigus leping ühepoolselt lõpetada kui Kasutaja või Klient ei järgi Kasutajatingimusi.

 1. Andmete kasutamine

8.1. Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega töödeldakse isikuandmeid ainult Kliendi ja Kasutaja loal ja ainult Promoty teenuse toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Teenuse kasutamisel Promoty valdusesse sattunud isikuandmete osas annavad Klient ja Kasutaja Promotyle nõusoleku, et:

8.1.1. Tema iskuandmeid töödeltakse Promoty veebiplatvormil;

8.1.2 Tema ees- ja perekonnanime, kontaktandmeid, vanust, sugu, asukoha andmeid ning nendest tuletatud andmeid turunduses vajalikuks profileerimises kasutatakse Promoty veebiplatvormil turunduskampaaniate koostamises, haldamises ja statistikas, mis on vajalik Promoty teenuse funktsionaalsuse tagamiseks.

8.1.3 Kasutaja isikuandmeid ja muud edastatud informatsiooni näeb Klient ainult oma loodud turunduskampaania raames ning nendele andmetele pääseb ligi ka Promoty.

8.1.4 Promotyl on õigus loovutada andmebaasi kas terviklikult või osaliselt kolmandatele isikutele või teenustele ilma Kasutaja loata. (näiteks e-mailide sisestamine meiliteenusse MailChimp)

8.2 Me kasutame küpsiseid, et analüüsida veebiplatvormi kasutatavust, eesmärgil seda paremaks muuta (näiteks Google Analytics). Kasutajatingimustega nõustumisel, nõustud ka küpsiste paigutamisega oma seadmesse.

8.3 Nõustud, et Promoty võib võõrandada Promoty andmebaasi (mis võib sisaldada kasutajate või klientide isikuandmeid) kolmandatele isikutele ilma täiendava nõusolekuta.

8.4 Promoty võib edastada makseteks vajalikke isiklikke andmeid Promoty toimimiseks vajalikele finantsteenustele (näiteks PayPal, Braintree, Stripe või muud sarnased teenused).

8.5 Nii Klient kui Kasutaja nõustuvad, et nad ei tohi Promoty veebiplatvormi indekseerida, sellelt andmeid koguda manuaalselt ega automaatselt, andmebaasi kopeerida ega luua automaatseid süsteeme, mis veebiplatvormi sisenevad, kui neil pole selleks Promoty juhatuse kirjalikku luba.

8.6 Nõustud Kasutajana, et Klient näeb sinu loodud Instagrami sisu ka siis kui Instagrami konto on privaatne.

 1. Autoriõigused

9.1 Kliendil ja Kasutajal puudub igasugune õigus Promoty kaubamärkide, disainlahenduste, tehniliste lahenduste ja muude autoriõigusega või muul moel kaitstud materjalide kasutamiseks, või sarnaste elementide kasutamiseks, mille õigused kuuluvad kolmandatele osapooltele ja mida kuvatakse Promoty veebilehel ja veebiplatvormil.

 1. Vastutus

10.1 Promoty ei vastuta Kliendile ega Kasutajale veebiplatvormi kasutamisest tuleneva materjaalise, majandusliku, maine, füüsilise või vaimse kahju eest.

10.2 Klient ja Kasutaja on kohustatud säilitama veebiplatvormi senise majandusliku otstarbe ning kasutama seda korrapäraselt ja heaperemehelikult.

10.3 Promoty on ette nähtud üle 16 aasta vanustele (kaasa arvatud) Kasutajatele. Promoty ei vastuta veebiplatvormi kasutavate alla 16 aastaste alaealiste eest. Veebiplatvormi kasutavad alla 16 aastased alaealised on kohustatud koos tasustamiseks vajaliku informatsiooniga esitama ka vanema või legaalse eestkostja kontakt e-maili, millele saadetakse alaealise veebiplatvormi kasutamise nõusoleku päring vanemale või legaalsele eestkostjale.

10.4 Turunduskampaania raames loodud sisu eest vastutab sisu autor.

10.5 Kliendi poolt loodud turunduskampaania sisu ja sõnumi eest vastutab Klient. Reklaam peab olema Eesti Vabariigi seadustega kooskõlas.

10.6 Promoty ei vastuta turunduskampaaniate raames loodud postituste sisu eest ega nende vastavalt regulatsioonidele märgistamise eest.

10.7 Promoty veebiplatvormil on võimalik sisestada ning kuvada linke. Promoty ei vastuta lingitud lehekülgede sisu eest.

10.8 Turunduskampaania puhul, mille eest ei ole ette makstud, vastutab Kasutaja tasu väljamakse eest Klient. Kuigi Promoty vahendab ning töötleb vastavaid tasusid ning kannab need Kasutaja pangakontole, ei ole Promoty mitte mingitel tingimustel vastutav mitte ettemakstud täidetud pakkumiste tasustamise eest. Kasutajana nõustud, et ei võta Promoty suhtes kasutusele õiguslikke meetmeid mitte ettemakstud turunduskampaania pakkumise tasu mitte laekumise eest.

 

 1. Lõppsätted

11.1 Käesolevale lepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

11.2 Käesolevast lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei anna tulemust, on pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.

11.3 Promotyl on igal hetkel õigus muuta ja täiendada käesolevad Kasutustingimusi ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt, avaldades muudetud Kasutustingimused.

11.4 Promoty võib ühepoolselt ilma eelneva teavituseta piirata või lõpetada Kliendi või Kasutaja ligipääsu veebiplatvormile juhul, kui Klient on rikkunud Kasutustingimustes kehtestatud tingimusi ja/või ohustab Veebiplatvormi kättesaadavust või turvalisust.

11.5 Kui mõni kasutustingimuste säte osutub tühiseks, ei mõjuta see teiste sätete kehtivust.

11.6 Kliendi või kasutaja kommentaarid, märkused ja muudatusettepanekud, Promoty kvaliteedi ja parendamise kohta on oodatud e-posti aadressile: info@promoty.eu